update website

Deze site wordt verbouwd. Recenter nieuws over Brein & Leren en over het werk van Jelle Jolles vindt u voorlopig op jellejolles.nl

Executieve functies en het onderwijs

Over leren en ontplooiing van leerlingen van 8 tot 18 jaar
Studiemiddag vrijdag 17 mei 2019 | 13:30 – 17:00 | Eenhoorn Amersfoort

Waarom neemt deze slimme tiener soms van die oliedomme beslissingen? Hoe komt het dat de cijfers van dit meisje in een paar maanden tijd zo dramatisch achteruit zijn gegaan? Is het nou zo dat jongens op school een andere aanpak nodig hebben dan meisjes, en zo ja, waarom is dat eigenlijk?
Waarom zijn zelfs leerlingen in de eindexamenklassen vaak niet in staat om op een verstandige manier hun studie te plannen? En als leerlingen de ruimte krijgen regisseur te zijn van het eigen leerproces, waarom komt daar dan soms niks van terecht? 
Het antwoord is: dat heeft allemaal te maken met de executieve functies. Die zijn bij 8 tot 18-jarigen nog volop in ontwikkeling.

In deze studiemiddag ‘Executieve functies en het onderwijs’ op vrijdag 17 mei in Amersfoort deelt Jelle Jolles zijn expertise en inzichten over het belang en de ontwikkeling van executieve functies bij 8 tot 18-jarigen in relatie tot de onderwijspraktijk. Hiermee richt hij  zich in het bijzonder op onderwijsprofessionals die dagelijks met leerlingen werken.  Nadere info over de spreker >>

IN HET KORT

Datum: Vrijdag 17 mei 2019
Tijd: 13:30 – 17:00 uur
Locatie: Eenhoorn Meeting Center, Barchman Wuytierslaan 2, Amersfoort
Voor wie: Professionals in onderwijs en/of opvoeding die dagelijks met jongeren werken, i.h.b. leerkrachten en intern begeleiders bovenbouw po, docenten vo en mbo, coaches, schoolpsychologen en pedagogen. De focus ligt deze middag op de pre-adolescent en adolescent, van 8 tot 18 jaar, in het regulier onderwijs.
Spreker: prof. Jelle Jolles
Toegang: €165,- per persoon inclusief boek Het tienerbrein (2017) en hand-out boekje met take home messages, aanbevelingen, tips & trucs.
Meer informatie, programma en inschrijven: NeuroPsy Academie.

“Leraar en opvoeder zijn de motor van de talent-ontwikkeling”


Bruikbare inzichten in executieve functies

In de gedragswetenschappen is al veel bekend over de executieve functies (EF); die zijn essentieel voor ons dagelijks functioneren en onze aanpassing aan een veranderende omgeving. Dat is waarom ze van groot belang zijn voor de ontplooiing van jongeren en voor het onderwijs (zie box 1). Want die functies ontwikkelen zich over de hele periode van kindertijd en adolescentie. Daarom zijn inzichten in de EF bruikbaar voor de leraar, de pedagoog,de psycholoog, en de opvoeder. Zij geven de steun, de sturing en inspiratie die nodig zijn voor de ontplooiing.

>> Lees het hele artikel

Leren, brein en onderwijsinnovatie in de praktijk

Studiemiddag vrijdag 10 mei 2019 | 13:30 – 17:00 | Eenhoorn Amersfoort

Moet je de leerling de ruimte laten om zelf te ontdekken en moet hij of zij de regisseur zijn over het eigen leerproces? Of moet je sturen en inspireren? Hebben jongens en meisjes op school eigenlijk een andere aanpak nodig omdat ze een andere hersenontwikkeling schijnen te hebben? 
En hoe zit het met bewegen en sport, met kunst en cultuur, met Bildung? Men zegt immers dat brede vorming goed is voor de ontplooiing van de leerling en voor diens vaardigheid om zich uiteindelijk in te passen in een veranderende omgeving. Of is dat een neuromythe, net zoals de stelling dat we maar 10% van ons brein gebruiken? 

Tijdens de studiemiddag ‘Leren, brein en onderwijs’ op vrijdag 10 mei in Amersfoort gaat Jelle Jolles in op deze en andere vragen die van groot belang zijn voor de wijze waarop we ons onderwijs in de komende tien jaar willen gaan inrichten.

IN HET KORT

Datum: Vrijdag 10 mei 2019
Tijd: 13:30 – 17:00 uur
Locatie: Eenhoorn Meeting Center, Barchman Wuytierslaan 2, Amersfoort
Voor wie: Professionals in onderwijs en/of opvoeding, i.h.b. schoolleiders, bestuurders in po, vo en mbo; leraren en beleidsmedewerkers gericht op ‘onderwijsinnovatie’, en schoolpsychologen en pedagogen. De focus ligt deze middag op de pre-adolescent en adolescent, van 8 tot 18 jaar, in het regulier onderwijs.
Spreker: prof. Jelle Jolles.
Toegang: €165,- per persoon inclusief boek Het tienerbrein (2017) en hand-out boekje met take home messages, aanbevelingen, tips & trucs.
Meer informatie, programma en inschrijven: NeuroPsy Academie.


Over onderwijsinnovatie in de praktijk

Scholen hebben de opdracht om te zorgen dat leerlingen de kennis kunnen opdoen die hen in staat stelt om te zijner tijd in de samenleving te kunnen functioneren. Tegelijkertijd groeit de roep om vorming en persoonlijke groei, moet er aandacht zijn voor het tegengaan van pesten, voor gezonde voeding, en moeten kinderen meer bewegen. Bovendien zijn er grote individuele verschillen tussen leerlingen, onder meer door verschillende leef- en leerervaringen (zie box 1), leerproblemen, hoogbegaafdheid, migratieachtergronden en (ontwikkelings)verschillen tussen jongens en meisjes.

>> Lees het hele artikel

W&T café: nieuw leermateriaal voor nieuwsgierigheid en denken

Op 29 juni vond in De Balie in Amsterdam de allereerste bijeenkomst plaats van een W&T café gewijd aan het BreinPlein leermateriaal. Leraren uit het basis- en voortgezet onderwijs maar ook andere onderwijsprofessionals maakten actief kennis met dit materiaal. Het heeft potentie voor toepassing in de klas in het stimuleren van nieuwsgierigheid en van vaardigheden die nodig zijn op het gebied van wetenschap en technologie. Dit is vernieuwend voor het onderwijs, omdat de materialen op basis van wetenschappelijke inzichten zijn ontworpen. De materialen en taken zijn uitvoerig beproefd op diverse scholen in Nederland door het Centrum Brein & Leren aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

>> Lees het hele artikel

BreinPlein café (W&T café) in De Balie op 29 juni

BreinPlein!Op donderdag 29 juni organiseert Jelle Jolles samen met zijn team een BreinPlein café (W&T café) voor onderwijsprofessionals in De Balie te Amsterdam. Het evenement wordt gefaciliteerd door het Expertisecentrum Wetenschap & Techniek EWT in de regio Amsterdam. Het BreinPlein café staat ook open voor onderwijsprofessionals uit andere regio’s. Geïnteresseerden kunnen zich hier aanmelden (het is gratis).

>> Lees het hele artikel

‘Ruimtelijke vermogens en leren’: een digitaal boekje

Op 15 maart verscheen het digi-boekje over ‘Ruimtelijke vermogens en leren’ getiteld Hoe word ik … piloot? (architect, modeontwerper, autocoureur). Het is geschreven door dr. Helen Reed en is een derde publicatie in onze reeks ‘Verbreinen’. De andere twee boekjes zijn ‘Hands-on leren’ (verschenen 1 maart) en ‘Nieuwsgierigheid’ (verschenen op 8 maart). Ook deze boekjes zijn te bekijken vanaf deze site. Downloaden is helaas (nog) niet mogelijk. Een samenvatting van het nieuwe boekje over Ruimtelijke vermogens en leren:

Samenvatting. Ruimtelijke vermogens voorspellen succes in rekenen, wiskunde, de natuurvakken, wetenschap en techniek. Maar ook bij taal, wereldoriëntatie, kunstvakken en bewegingsonderwijs staan ruimtelijke begrippen en vaardigheden centraal. Ruimtelijke vermogens zijn er in veel verschillende vormen. Het gaat onder meer om ruimtelijke oriëntatie, het doorgronden van ruimtelijke relaties, ruimtelijke beeldvorming, mentale rotatie, perspectiefname, en het kunnen omgaan met ruimtelijke representaties. Toch wordt het belang hiervan onder- belicht en krijgen ruimtelijke vaardigheden weinig aandacht op school. Al op jonge leeftijd ontstaan er individuele verschillen in ruimtelijke vermogens, zoals tussen jongens en meisjes en tussen kinderen uit verschil- lende thuismilieus. Deze verschillen hebben grotendeels te maken met de mate waarin kinderen deelnemen aan activiteiten die ruimtelijke handelingen uitlokken en door het gebruik van ruimtelijke taal door ouders. Ruimtelijke vermogens kunnen echter op veel verschil- lende manieren worden getraind. De ervaringen die kinderen op school en thuis opdoen dragen hier sterk aan bij. Leraren en ouders dienen daarom het belang van ruimtelijke vermogens in te zien en mogelijkheden te creëren om deze op school en thuis te stimuleren.

Het boekje is te lezen via de volgende link:

‘BreinLessen’ voor brugklassers en hun mentor.

Het Centrum Brein & Leren van de VU heeft afgelopen jaren de lessenserie ‘BreinLessen’ ontwikkeld. Deze is bedoeld voor leerlingen in de onderbouw van het vwo. De nieuwe interventie is gericht op het vergroten van zelfinzicht van de leerling, en daardoor van leermotivatie en studieprestaties. De lessenserie (7 lessen) is uitvoerig op scholen getest en aangepast op grond van de praktijkervaringen. Vanaf april 2017 gaat een nieuw praktijkproject lopen op vwo-scholen in de regio Amsterdam. Daartoe wordt het pakket beschikbaar gesteld aan mentoren/docenten van brugklassen: er is momenteel nog plaats voor enkele participanten. Voor geïnteresseerden staat nadere informatie beschreven in bijgaande memo. De auteurs van de BreinLessen hopen op grond van de ervaringen die in de komende maanden zullen worden opgedaan nog een aanpassing aan het materiaal te kunnen maken. Het kan vervolgens in het najaar van 2017 breder ter beschikking worden gesteld.

Meer over de BreinLessen en ook contactinformatie is opgenomen in bijgaande notitie. Klik hier: 170314LBKmentorlessenAdam

De auteurs: Bernice van Staalduine (economiedocente en mentor) en Jelle Jolles (Centrum Brein & Leren Amsterdam).

Ruimtelijke vermogens zijn noodzakelijk voor leren

Op 15 maart verschijnt op deze website het digi-boekje over ‘Ruimtelijke vermogens en leren’ getiteld Hoe word ik … piloot? (architect, modeontwerper, autocoureur). Het is een derde publicatie in onze reeks ‘Verbreinen’.

« Eerdere artikelen