Artikelen in de category "Nieuws"

Vacatures Onderwijsvernieuwing Centrum Brein & Leren

Het Centrum Brein & Leren zoekt enkele enthousiaste en gedreven medewerkers voor het project ‘BreinPlein! en Leer-het-brein-kennen: Kennis-disseminatie en implementatie in de schoolse praktijk’. Een nieuwe fase in het project is van start gegaan en daarom zoeken wij nieuwe collegae voor wie het mogelijk is om spoedig bij ons te komen werken.

Waar gaat het om? Het gaat in deze projecten om nieuwe leermiddelen en lesmateriaal die in de afgelopen acht jaar zijn ontwikkeld met behulp van subsidies van overheid en NWO. De fase van onderzoek en ontwikkeling is achter de rug. De materialen en leermiddelen zijn uitgebreid beproefd op basisscholen en scholen in het middelbaar onderwijs. Ze zijn gebaseerd op neuropsychologische inzichten. Het doel ervan is de ontplooiing van kind/tiener in de schoolse praktijk. Gebruik ervan is gericht op verbeteren van het executief functioneren en van zelfinzicht en zelfregulatie. Tevens gaat het om stimulering van het denken en probleemoplossen en ruimtelijk redeneren. Op de websites hersenenenleren.nl, breinplein.nl en jellejolles.nl en op onze BreinPlein pagina op facebook staan voorbeelden van het betreffende materiaal en achtergrondinformatie.

Wat zoeken wij? We hebben de mogelijkheid om enkele medewerkers aan te stellen voor het project ‘BreinPlein! en Leer-het-brein-kennen: Kennis-disseminatie en implementatie in de schoolse praktijk’. Het project loopt vanaf heden en heeft een duur van ongeveer een half jaar. Er kunnen verschillende functies/taken worden onderscheiden. Deze worden hieronder kort besproken. Het is eventueel mogelijk om functies te combineren (afhankelijk van het ervaringsniveau van de aan te stellen medewerker).

Functie 1: ‘BreinPlein! op school’. Het gaat om een functie voor een academicus die een achtergrond heeft in de toegepaste neuropsychologie (eventueel: ontwikkelingspsychologie). Bij voorkeur wordt de functie voltijds ingevuld, maar parttime is bespreekbaar. De aan te stellen persoon werkt aan de toepassing van BreinPlein! in de bovenbouw van het basisonderwijs. Essentieel is kennis van en interesse in neuropsychologisch functioneren en in tests, taken en interventies die zich richten op de verbetering van vaardigheden. Ervaring in het werken met kinderen/jeugdigen strekt tot aanbeveling. Hetzelfde geldt voor ervaring in wetenschappelijk onderzoek en rapportage.

Functie 2: ‘Leer het brein kennen in de onderwijspraktijk’. Ook bij deze functie gaat het om een academicus met achtergrond in de toegepaste neuropsychologie. De aan te stellen persoon werkt aan het programma ‘Leer het brein kennen’ en de daarvan afgeleide ‘BreinLessen’ en de implementatie in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Uitbreiding richting eerstejaars studenten in het hoger onderwijs is mogelijk. Taakvereisten: zie functie 1. Bij voorkeur heeft deze persoon enkele jaren ervaring in wetenschappelijk onderzoek; promotie strekt tot aanbeveling.

Functie 3: ‘Docent-professionalisering op gebied van brein & leren’. Deze functie (parttime, bijvoorbeeld 40% à 50% aanstelling) richt zich op de overdracht van kennis en inzichten op gebied van brein & leren naar onderwijsprofessionals en naar ouders. Betrokkene heeft een actieve rol in kennisdisseminatie door het geven van presentaties op scholen en voor ouderorganisties en in de begeleiding van onderwijsvernieuwingsprojecten op scholen. De aan te stellen persoon heeft bij voorkeur ervaring als leraar en heeft aantoonbare achtergrond in biologie en/of gedragswetenschap.

Functie 4: ‘Beleidsmedewerker onderwijsontwikkeling’. Het gaat om een functie met taken op gebied van beleidsondersteuning, disseminatie via sociale media, logistieke organisatie, en/of coordinatie van lopende projecten. De functie kan worden ingevuld op hbo- of academisch niveau. Betrokkene heeft aantoonbare ervaring in coordinatie en uitvoering van toegepast onderzoek en/of ervaring en interesse op gebied van kennis-disseminatie via sociale media. Het Centrum heeft een actieve belangstelling voor de dialoog met de samenleving en zowel twitter, facebook als onze websites zijn daarvoor een belangrijk hulpmiddel. Wij zoeken een medewerker die daarin een centrale rol wil en kan vervullen.

Aanstelling. Werken ten behoeve van het Centrum Brein & Leren VU kan plaatsvinden door aanstelling bij de VU. Al naar gelang ervaring en opleiding zal een passend financiëel aanbod worden gedaan. Ook is aanstelling mogelijk via het uitzendbureau waar de VU mee samenwerkt. En met ons samenwerken als zzp-er is onder bepaalde condities ook mogelijk en bespreekbaar.

Nadere informatie en solliciteren. Nadere informatie is beschikbaar via onze websites jellejolles.nl, hersenenenleren.nl en breinplein.nl alsmede via de facebook pagina ‘BreinPlein’. Met opzet is gekozen voor een opzet via open sollicitaties: voor ons is uw ervaring en eerder werk van belang en dat kan het best aan ons worden overgebracht via een sollicitatie waarin u ons vertelt wat u al eerder gedaan heeft en wat uw ambities zijn. Dergelijke informatie helpt ons om keuzen te maken die ons disseminatieproject in het volgende halfjaar tot een goed einde kan brengen.

U kunt een open sollicitatiebrief met CV naar ons zenden via het e-mailadres info@breinplein.nl. Graag inzenden voor 14 april. U krijgt binnen enkele dagen een reactie van ons met nadere informatie over het vervolg van de procedure.

Met dank voor de interesse

Prof Jelle Jolles

Universiteitshoogleraar en directeur Centrum Brein & Leren VU.

‘Ruimtelijke vermogens en leren’: een digitaal boekje

Op 15 maart verscheen het digi-boekje over ‘Ruimtelijke vermogens en leren’ getiteld Hoe word ik … piloot? (architect, modeontwerper, autocoureur). Het is geschreven door dr Helen Reed en is een derde publicatie in onze reeks ‘Verbreinen’. De andere twee boekjes zijn ‘Hands-on leren’ (verschenen 1 maart) en ‘Nieuwsgierigheid’ (verschenen op 8 maart). Ook deze boekjes zijn te downloaden vanaf deze site. Voor de download-link, zie beneden. Een samenvatting van het nieuwe boekje over Ruimtelijke vermogens en leren:

Samenvatting. Ruimtelijke vermogens voorspellen succes in rekenen, wiskunde, de natuurvakken, wetenschap en techniek. Maar ook bij taal, wereldoriëntatie, kunstvakken en bewegingsonderwijs staan ruimtelijke begrippen en vaardigheden centraal. Ruimtelijke vermogens zijn er in veel verschillende vormen. Het gaat onder meer om ruimtelijke oriëntatie, het doorgronden van ruimtelijke relaties, ruimtelijke beeldvorming, mentale rotatie, perspectiefname, en het kunnen omgaan met ruimtelijke representaties. Toch wordt het belang hiervan onder- belicht en krijgen ruimtelijke vaardigheden weinig aandacht op school. Al op jonge leeftijd ontstaan er individuele verschillen in ruimtelijke vermogens, zoals tussen jongens en meisjes en tussen kinderen uit verschil- lende thuismilieus. Deze verschillen hebben grotendeels te maken met de mate waarin kinderen deelnemen aan activiteiten die ruimtelijke handelingen uitlokken en door het gebruik van ruimtelijke taal door ouders. Ruimtelijke vermogens kunnen echter op veel verschil- lende manieren worden getraind. De ervaringen die kinderen op school en thuis opdoen dragen hier sterk aan bij. Leraren en ouders dienen daarom het belang van ruimtelijke vermogens in te zien en mogelijkheden te creëren om deze op school en thuis te stimuleren.

Het boekje is te lezen en te downloaden via de volgende link:

‘BreinLessen’ voor brugklassers en hun mentor.

Het Centrum Brein & Leren van de VU heeft afgelopen jaren de lessenserie ‘BreinLessen’ ontwikkeld. Deze is bedoeld voor leerlingen in de onderbouw van het vwo. De nieuwe interventie is gericht op het vergroten van zelfinzicht van de leerling, en daardoor van leermotivatie en studieprestaties. De lessenserie (7 lessen) is uitvoerig op scholen getest en aangepast op grond van de praktijkervaringen. Vanaf april 2017 gaat een nieuw praktijkproject lopen op vwo-scholen in de regio Amsterdam. Daartoe wordt het pakket beschikbaar gesteld aan mentoren/docenten van brugklassen: er is momenteel nog plaats voor enkele participanten. Voor geïnteresseerden staat nadere informatie beschreven in bijgaande memo. De auteurs van de BreinLessen hopen op grond van de ervaringen die in de komende maanden zullen worden opgedaan nog een aanpassing aan het materiaal te kunnen maken. Het kan vervolgens in het najaar van 2017 breder ter beschikking worden gesteld.

Meer over de BreinLessen en ook contactinformatie is opgenomen in bijgaande notitie. Klik hier: 170314LBKmentorlessenAdam

De auteurs: Bernice van Staalduine (economiedocente en mentor) en Jelle Jolles (Centrum Brein & Leren Amsterdam).

Ruimtelijke vermogens zijn noodzakelijk voor leren

Op 15 maart verschijnt op deze website het digi-boekje over ‘Ruimtelijke vermogens en leren’ getiteld Hoe word ik … piloot? (architect, modeontwerper, autocoureur). Het is een derde publicatie in onze reeks ‘Verbreinen’.

Boekje over nieuwsgierigheid is nu beschikbaar.

Op 8 maart 2017 verscheen de digitale publicatie over nieuwsgierigheid geschreven door Helen Reed.

In haar boek, getiteld De hongerige geest, geeft Helen Reed een mooi overzicht van vele aspecten van nieuwsgierigheid die van belang zijn voor ouders en verzorgers en voor professionals in het onderwijs. Een kind dat vragen stelt wil iets weten en wil iets bereiken. Het is belangrijk om nieuwsgierigheid te stimuleren, omdat het kind ervaart dat het stimulerend en ‘gewoon leuk’ is om te proberen om een antwoord op een vraag te zoeken. Daarmee is nieuwsgierigheid een essentieel onderdeel van het streven naar onderzoekend leren en exploreren. Helen Reed geeft met haar boek ook waardevolle tips en aanbevelingen voor de praktijk thuis, op school of elders.

Het boek is onderdeel van de reeks ‘Verbreinen’ die wordt uitgegeven door Neuropsych Publishers. De reeks is opgezet om bij te dragen aan het verkleinen van de nog bestaande kloof tussen wetenschappelijk onderzoek naar ‘leren’ en de toepassing in de praktijk. Op 1 maart verscheen het boekje getiteld ‘Hands-on leren’, ook van Helen Reed.

Prof. Jelle Jolles

Centrum Brein & Leren en Neuropsych Publishers,
Amsterdam
j.jolles@vu.nl

Voor de digitale versie van het boekje:

Boekje Hands-on Leren beschikbaar voor lezen en download

Op 1 maart 2017 verschijnt de digitale publicatie ‘Hands-on Leren’ geschreven door Helen Reed.

In dit boekje verheldert zij hoe verschillende aspecten van de ontwikkeling van het kind met elkaar samenhangen: waarneming, cognitie en gedrag. En wat de rol is van zowel de prikkels uit de omgeving als de hersenrijping. Het boek bevat een schat aan inzichten en kennis maar geeft ook antwoord op de vraag ‘wat moet ik daar nou mee in de praktijk?’. De auteur geeft een mooie beschrijving van het lerende kind in zijn context. Daarmee is het van belang voor ouders, professionele verzorgers en onderwijsprofessionals.

Het boek van Helen Reed is een deel in de reeks ‘Verbreinen’ die wordt uitgegeven door Neuropsych Publishers. De reeks is opgezet om bij te dragen aan het bevorderen van de dialoog tussen wetenschappelijk onderzoek op het gebied van ‘leren’ en de toepassing in de praktijk van onderwijs en opvoeding.

Prof. Jelle Jolles

Centrum Brein & Leren en Neuropsych Publishers,
Amsterdam
j.jolles@vu.nl

Voor de digitale versie van het boekje:

 

Lessenserie Leer het brein kennen

Er is nog steeds veel interesse voor onze lessenserie ‘Leer het brein kennen’. Daarover hebben wij al eerder gepubliceerd, zie onderstaande links. Wij hebben de intentie om de lessenserie in het voorjaar 2017 breder beschikbaar te stellen. Vanwege de media-aandacht voor het boek Het Tienerbrein en in het bijzonder het stuk in de NRC waarin gesproken werd over de lessenserie volgt hier wat nadere informatie.

De lessenserie is een experimentele interventie die ontwikkeld is door het Centrum Brein & Leren onder leiding van dr. Sanne Dekker en prof. dr. Jelle Jolles. Het interventieprogramma is gebaseerd op het principe van psycho-educatie gemaakt voor het trainen van de Executieve Functies van leerlingen in de leeftijdsgroep van 10 tot 14 jaar. De lessenserie leert de leerling welke interne en externe afleiders er zijn en geeft een handvat om zijn of haar impulsen beter te controleren. Ook krijgt de leerling meer inzicht in het eigen functioneren.

Nadere informatie over aanpak, opzet en toepassing van ‘Leer het brein kennen’ is hieronder beschikbaar aan de hand van eerder blogs hierover en een artikel in het januarinummer van het Magazine Bij de Les inclusief een aanvullend artikel.

Niki Korteweg (2016). Veel tieners hebben meer in hun mars. NRC, 5 december 2016. Lees hier het artikel.

S. Dekker & J. Jolles (2016). Leer het brein kennen. Werken aan het doelgericht gedrag van leerlingen. Bij de les, januarinummer 2016. Lees hier het artikel.

S. Dekker & J. Jolles (2016). Leer het brein kennen! Op basis van neuropsychologische inzichten werken aan het doelgericht gedrag van leerlingen. Lees hier het aanvullend artikel.

J. Jolles (2016). De leerling leert zichzelf kénnen via “Leer het brein kennen”. Blog, 5 maart 2016. Klik hier.

J. Jolles (2014). Interesse in de lessenserie ‘Leer het brein kennen’. Blog, 7 november 2014. Klik hier.

 

BreinPlein! op Facebook

breinplein%20facebookBreinPlein! is nu ook te vinden op Facebook. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe filmpjes, projecten en lesmethoden die de nieuwsgierigheid, het ruimtelijk redeneren en andere belangrijke schoolse vaardigheden stimuleren?  Like dan de Facebook pagina. Regelmatig zullen we hier nieuwe ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en opvoeding presenteren, bezien vanuit een hersenen- en gedragsperspectief. Heb je zelf een interessant artikel gevonden of ervaringen die je graag met ons wil delen? Tag @breinpleinproject. Blijf je hersenen prikkelen! www.facebook.com/breinpleinproject

Eerdere artikelen