Onderzoekers van onderzoeksinstituut LEARN! en het centrum Brein & Leren in Amsterdam gaan de komende maanden op zoek naar de factoren die een succesvolle schoolloopbaan bepalen. Waarom gaan sommige leerlingen graag naar school en andere niet? Kunnen ze zich goed concentreren in de klas? Vinden ze het belangrijk om hun huiswerk te maken? Wat voor leraar zien ze het liefst voor de klas? Willen ze graag meer sport op school? En durven ze uit te blinken in de klas? Dit zijn voorbeelden van vragen die op middelbare scholen leven en die met het project LEERLIJN beantwoord worden.

Wat is LEERLIJN?
LEERLIJN is een onderzoek naar de vaardigheden, beleving, motivaties en de sociale omgeving van jongeren in de eerste klas van het vmbo, havo en vwo. Het wordt uitgevoerd door LEARN! op basis van eerder wetenschappelijk onderzoek. Met LEERLIJN willen de onderzoekers de factoren (‘determinanten’) voor een goede of minder goede ontwikkeling in kaart brengen, om de onderwijspraktijk te kunnen helpen jongeren (nog) meer te steunen, te sturen en te inspireren.

Hoe wordt LEERLIJN uitgevoerd?
LEERLIJN wordt de komende maanden uitgevoerd op elf middelbare scholen uit het hele land. Alle brugklassers van deze scholen doen mee, wat betekent dat meer dan 2000 leerlingen deelnemen! De leerlingen vullen op de computer een vragenlijst in met vragen over hun vaardigheden, belevingen en dagbesteding. Ook de mentor vult voor iedere leerling een vragenlijst in. Door vragen aan leerlingen te stellen over uiteenlopende onderwerpen, willen de onderzoekers determinanten achterhalen die bepalen hoe jongeren zich ontwikkelen. Zijn bepaalde factoren – bijvoorbeeld geslacht, sociale omgeving, interesses – van invloed op goed, excellent of onder niveau presteren? En wat vinden de leerlingen zelf van het onderwijs en de manier waarop zij dat krijgen?

Uiteraard is deelname niet verplicht: alle ouders vragen wij om toestemming om hun kind te laten meedoen. De gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en anoniem (zonder naam) verwerkt.

Welke vragen wil LEERLIJN beantwoorden?
Met de gegevens die dit onderzoek oplevert, kunnen veel vragen beantwoord worden. De onderzoekers zijn met name geïnteresseerd in het in kaart brengen van de determinanten die bepalend zijn voor een goede of minder goede ontwikkeling van jongeren tijdens hun middelbare schoolcarrière. Is de motivatie van de leerling belangrijk? Of juist de steun van de ouders? Of de inspiratie van de leraar? We willen weten hoe we het talent van elk kind het beste tot ontplooiing kunnen laten komen. Kunnen we dat het beste doen via de leraar? Moeten we de lesstof aanpassen? Moeten we dat bij jongens op een andere manier aanpakken dan bij meisjes? En bij vmbo-leerlingen anders dan bij gymnasiumleerlingen? En maakt het uit of je in de stad of op het platteland woont?

Bijzonder aan dit project is de nauwe samenwerking met de scholen. De scholen hebben samen met de onderzoekers bepaald waar het onderzoek over gaat. Daardoor kunnen de onderzoekers antwoord geven op vragen die daadwerkelijk op de scholen leven. De resultaten van het onderzoek leiden voor iedere deelnemende school tot adviezen en aanbevelingen om hun onderwijs beter te maken. En daar kan in het nieuwe schooljaar al mee begonnen worden!

En daarna?
Het huidige onderzoek wil vermoedens over ontwikkelingsdeterminanten toetsen. Op basis van de uitkomsten kan in de toekomst het onderzoek uitgebreid en verdiept worden. De onderzoekers hopen op termijn een instrument te ontwikkelen waarmee scholen het plezier in leren en de opbrengsten van hun onderwijs kunnen vergroten.

 

Verdere informatie
Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Wietske Idema, Msc: WM.Idema@psy.vu.nl

Projectleider: prof. dr. Jelle Jolles