Het Centrum Brein & Leren zoekt enkele enthousiaste en gedreven medewerkers voor het project ‘BreinPlein! en Leer-het-brein-kennen: Kennis-disseminatie en implementatie in de schoolse praktijk’. Een nieuwe fase in het project is van start gegaan en daarom zoeken wij nieuwe collegae voor wie het mogelijk is om spoedig bij ons te komen werken.

Waar gaat het om? Het gaat in deze projecten om nieuwe leermiddelen en lesmateriaal die in de afgelopen acht jaar zijn ontwikkeld met behulp van subsidies van overheid en NWO. De fase van onderzoek en ontwikkeling is achter de rug. De materialen en leermiddelen zijn uitgebreid beproefd op basisscholen en scholen in het middelbaar onderwijs. Ze zijn gebaseerd op neuropsychologische inzichten. Het doel ervan is de ontplooiing van kind/tiener in de schoolse praktijk. Gebruik ervan is gericht op verbeteren van het executief functioneren en van zelfinzicht en zelfregulatie. Tevens gaat het om stimulering van het denken en probleemoplossen en ruimtelijk redeneren. Op de websites hersenenenleren.nl, breinplein.nl en jellejolles.nl en op onze BreinPlein pagina op facebook staan voorbeelden van het betreffende materiaal en achtergrondinformatie.

Wat zoeken wij? We hebben de mogelijkheid om enkele medewerkers aan te stellen voor het project ‘BreinPlein! en Leer-het-brein-kennen: Kennis-disseminatie en implementatie in de schoolse praktijk’. Het project loopt vanaf heden en heeft een duur van ongeveer een half jaar. Er kunnen verschillende functies/taken worden onderscheiden. Deze worden hieronder kort besproken. Het is eventueel mogelijk om functies te combineren (afhankelijk van het ervaringsniveau van de aan te stellen medewerker).

Functie 1: ‘BreinPlein! op school’. Het gaat om een functie voor een academicus die een achtergrond heeft in de toegepaste neuropsychologie (eventueel: ontwikkelingspsychologie). Bij voorkeur wordt de functie voltijds ingevuld, maar parttime is bespreekbaar. De aan te stellen persoon werkt aan de toepassing van BreinPlein! in de bovenbouw van het basisonderwijs. Essentieel is kennis van en interesse in neuropsychologisch functioneren en in tests, taken en interventies die zich richten op de verbetering van vaardigheden. Ervaring in het werken met kinderen/jeugdigen strekt tot aanbeveling. Hetzelfde geldt voor ervaring in wetenschappelijk onderzoek en rapportage.

Functie 2: ‘Leer het brein kennen in de onderwijspraktijk’. Ook bij deze functie gaat het om een academicus met achtergrond in de toegepaste neuropsychologie. De aan te stellen persoon werkt aan het programma ‘Leer het brein kennen’ en de daarvan afgeleide ‘BreinLessen’ en de implementatie in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Uitbreiding richting eerstejaars studenten in het hoger onderwijs is mogelijk. Taakvereisten: zie functie 1. Bij voorkeur heeft deze persoon enkele jaren ervaring in wetenschappelijk onderzoek; promotie strekt tot aanbeveling.

Functie 3: ‘Docent-professionalisering op gebied van brein & leren’. Deze functie (parttime, bijvoorbeeld 40% à 50% aanstelling) richt zich op de overdracht van kennis en inzichten op gebied van brein & leren naar onderwijsprofessionals en naar ouders. Betrokkene heeft een actieve rol in kennisdisseminatie door het geven van presentaties op scholen en voor ouderorganisties en in de begeleiding van onderwijsvernieuwingsprojecten op scholen. De aan te stellen persoon heeft bij voorkeur ervaring als leraar en heeft aantoonbare achtergrond in biologie en/of gedragswetenschap.

Functie 4: ‘Beleidsmedewerker onderwijsontwikkeling’. Het gaat om een functie met taken op gebied van beleidsondersteuning, disseminatie via sociale media, logistieke organisatie, en/of coordinatie van lopende projecten. De functie kan worden ingevuld op hbo- of academisch niveau. Betrokkene heeft aantoonbare ervaring in coordinatie en uitvoering van toegepast onderzoek en/of ervaring en interesse op gebied van kennis-disseminatie via sociale media. Het Centrum heeft een actieve belangstelling voor de dialoog met de samenleving en zowel twitter, facebook als onze websites zijn daarvoor een belangrijk hulpmiddel. Wij zoeken een medewerker die daarin een centrale rol wil en kan vervullen.

Aanstelling. Werken ten behoeve van het Centrum Brein & Leren VU kan plaatsvinden door aanstelling bij de VU. Al naar gelang ervaring en opleiding zal een passend financiëel aanbod worden gedaan. Ook is aanstelling mogelijk via het uitzendbureau waar de VU mee samenwerkt. En met ons samenwerken als zzp-er is onder bepaalde condities ook mogelijk en bespreekbaar.

Nadere informatie en solliciteren. Nadere informatie is beschikbaar via onze websites jellejolles.nl, hersenenenleren.nl en breinplein.nl alsmede via de facebook pagina ‘BreinPlein’. Met opzet is gekozen voor een opzet via open sollicitaties: voor ons is uw ervaring en eerder werk van belang en dat kan het best aan ons worden overgebracht via een sollicitatie waarin u ons vertelt wat u al eerder gedaan heeft en wat uw ambities zijn. Dergelijke informatie helpt ons om keuzen te maken die ons disseminatieproject in het volgende halfjaar tot een goed einde kan brengen.

U kunt een open sollicitatiebrief met CV naar ons zenden via het e-mailadres info@breinplein.nl. Graag inzenden voor 14 april. U krijgt binnen enkele dagen een reactie van ons met nadere informatie over het vervolg van de procedure.

Met dank voor de interesse

Prof Jelle Jolles

Universiteitshoogleraar en directeur Centrum Brein & Leren VU.