Het Parool publiceerde op 2 december een stuk over verschillen tussen jongens en meisjes. Het is geschreven aan de hand van een interview, en mijn lezing in de Rode Hoed op diezelfde dag. In de kop van het stuk staat ‘Jongens- en meisjesbrein kan even goed worden’. Het is de omgeving die daarvoor kan zorgen: ouders, leerkrachten, familie, buurt. Het interview gaat in op de vraag ‘Wat kunnen jongens dan wel meisjes wat beter? En waar komt dat door?’. Inderdaad: het gaat zowel om nature als om nurture, dus om biologie en om opvoeding. En wat moet je daaraan doen? Starten met jongens- en meisjesscholen? Natuurlijk niet. Wat dan wel? Zorgen dat zowel jongens als meisjes zich breder ontwikkelen dan nu gebeurt. Leer meisjes van jongs af aan om meer te handelen en meer ondernemend te zijn. En opvoeders moeten dergelijk ‘jongens-achtig gedrag’ niet afkeuren. En jongens kunnen al vroeg in de kindertijd leren om meer open te staan voor de intenties van anderen. Ook zij hebben talenten op gebied van taal en communicatie; die moeten zich ontwikkelen en daar kunnen ze veel aan hebben. In het artikel staat ook: “Ik ben een pleitbezorger voor meer theater en drama op school. Daar leer je rollen spelen. Als jij een rol kunt spelen in het theater kun je dat in het leven ook”. (Ontleend aan Lorianne de Gelder, interview met Jelle Jolles, Parool 2 december 2014). Lees hier het artikel